Олон улсын Статистикийн зурагт хуудасны 2020-2021 уралдаанд оролцохыг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 25. 06 цаг 25 минут
Олон улсын статистикийн институтийн Олон улсын Статистикийн боловсролыг дэмжих төслөөс статистикийн хэрэглээг сайжруулах, оюутан сурагчдын чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор 2 жил тутамд “Олон улсын Статистикийн зурагт хуудас”-ны уралдаан зохион байгуулж байна. Олон улсын Статистикийн зурагт хуудасны 2020-2021 уралдааны мэдээлэл СЭДЭВ: Байгаль орчин Биологи Тогтвортой хөгжил http://sdg.gov.mn/ ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Дараах 3 ангиллаар оролцоно. Үүнд: Их дээд сургуулийн бакалаврын эсвэл коллежийн оюутан Дунд сургуулийн сурагчид (2000-2003 онд төрсөн сурагчид) Дунд сургуулийн сурагчид (2003 оноос хойш төрсөн сурагчид) Баг тус бүр 2-5 хүнээс бүрдсэн байх бөгөөд ганц хүний бүтээлийг хүлээж авахгүйг анхаарна уу. Та уралдаанд оролцох бол http://www.nso.mn/page/163 рүү орж бүртгүүлнэ үү. БҮТЭЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА: · Статистик, тоон мэдээллийн хэрэглээ, дүн шинжилгээ, тайлбар, хамаарлыг харуулсан мэдээлэл, үр дүнгүүдийг агуулсан байна. · Ямар нэгэн нэмэлт мэдээлэлгүйгээр ойлгомжтой байх, дэвшүүлж буй асуудал болон үр дүн нь тодорхой бөгөөд логик утгатай байх. · Оюутан сурагчдын цуглуулсан тоон мэдээлэл байж болох бөгөөд өөр хэн нэгний хэвлэн нийтэлсэн тоо мэдээллийг ашигласан бол эх сурвалжийг дурдах. · Зурагт хуудсыг Монгол болон Англи хэлээр. Зурагт хуудас бүтээхэд дүн шинжилгээ хийх, JMP /https://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2020-2021.php?p=JMP_Instructions/ үнэгүй ашиглах боломжтой программ бөгөөд уг программыг ашиглан үр дүнгийн график, диаграм зэргийг хийсэн байвал давуу талтай. · Зурагт хуудаст тэмцээнд оролцож буй оюутан, сурагчид болон сургуулийн нэрийг бичихгүй. · Тэмцээнд оролцож буй бүх зурагт хуудас Олон улсын статистикийн институт(ISI) өмч болох тул буцааж өгөхгүй. · Оюутан сурагчдын эх загвар буюу өөрсдийн бүтээл байх ёстой · Зурагт хуудас нь нэг хуудас дээр хоёр хэмжээсээр харуулсан байх шаардлагатай бөгөөд: хамгийн том хэмжээ нь A1 буюу 841 мм x 594 мм байна. Электрон хэлбэрээр хийсэн тохиолдолд файлын хэмжээ нь 10 MB-аас бага байх шаардлагатай бөгөөд А1 хуудсанд хэвлэсэн тохиолдолд 2 метрийн зайнаас уншигдахаар байна. ШАЛГАРУУЛАЛТ: Бүтээлийг 2020 оны 12-р сарын 11-ний 16:00 цаг хүртэл электрон хэлбэрээр international@nso.mn мэйл хаягаар, хэвлэмэл хэлбэрээр ҮСХ-нд 114 тоотод хүлээн авна. Үндэсний ялагчдыг 2020 оны 12-р сарын 21-нд тодруулна. Оролцогчид нь үндэсний хэмжээнд өрсөлдөж, ялагч болсноор олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх эрхээ авч, бүтээлээ Олон Улсын Статистикийн Институт руу илгээнэ. Олон улсад шалгарсан бүтээлийг 2021 оны 7-р сард Нидерланд Улсад болох Олон Улсын Статистикийн Институтээс зохион байгуулах Дэлхийн Статистикийн 63-р бага хурлын үеэр тодруулна. ШАГНАЛ: Оролцогч баг бүр олон улсын сертификат олгоно. Ангилал бүрд шалгарсан багт хүндэт өргөмжлөл олгоно. Үндэсний ялагчийн шагнал: · Их дээд сургуулийн бакалаврын эсвэл коллежийн оюутны ангилал – 100.000 төгрөг · Дунд сургуулийн сурагчид (2000-2003 онд төрсөн сурагчид) – 100.000 төгрөг · Дунд сургуулийн сурагчид (2003 оноос хойш төрсөн сурагчид) – 100.000 төгрөг Олон улсад түрүүлэх бүтээлийн шагнал: · Их дээд сургуулийн бакалаврын эсвэл коллежийн оюутны ангилалд - 2000 евро · Дунд сургуулийн сурагчид (2000-2003 онд төрсөн сурагчид) 1-р байр – 450 евро · Дунд сургуулийн сурагчид (2000-2003 онд төрсөн сурагчид) 2-р байр – 350 евро · Дунд сургуулийн сурагчид (2000-2003 онд төрсөн сурагчид) 3-р байр – 200 евро · Дунд сургуулийн сурагчид (2003 оноос хойш төрсөн сурагчид) 1-р байр – 450 евро · Дунд сургуулийн сурагчид (2003 оноос хойш төрсөн сурагчид) 2-р байр – 350 евро · Дунд сургуулийн сурагчид (2003 оноос хойш төрсөн сурагчид) 3-р байр – 200 евро Мөн JMP программ хангамжийг хамгийн сайн ашигладаг их сургуулийн багийг хүндэт өргөмжлөлөөр шагнана. Жишээ болгон харах бүтээлүүд: http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Posters
Дэлгэрэнгүй

ХАОСТ-ын аймгийн үр дүнгээс: 10-р бүлэг

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 24. 07 цаг 54 минут
10 ДУГААР БҮЛЭГ: ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ Арван тав, түүнээс дээш насны нийт хүн амын 58.0 хувийг нь ажиллах хүч эзэлж байгаа нь 2010 оноос 2.4 пунктээр буурав. Мөн насны нийт хүн амын 42.0 хувийг ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам эзэлж, өмнөх тооллогынхоос 2.4 пунктээр өсчээ. Хүн амын эдийн засгийн идэвх өнгөрсөн тооллогын үеийнхээс буурчээ. Арван тав, түүнээс дээш насны хүн амын 58.0 хувь нь ажиллах хүчинд багтаж байгаа нь 2010 оноос 2.4 пунктээр буурчээ. Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт өнгөрсөн тооллогын үеийнхээс буурч, ажиллах хүчнээс гадуурх хүн амын тоо өссөнийг цаашид нарийвчлан судлах шаардлагатай. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин хөдөөд аймгийн төвөөс 12.1 пунктээр илүү байгаа нь нэг онцлог юм. Тооллогоор хөдөөгийн малчин өрхийн 15-аас дээш настай хүмүүсийг үндсэнд нь ажил эрхэлдэг гэж үздэгээс хамаарч, хөдөөгийн ажиллах хүчний оролцооны түвшин өндөр гарахад нөлөөлсөн. Гэхдээ хөдөөгийн хүн амын ажиллах хүчний оролцооны түвшин 2010 оны тооллогын үеийнхээс 3.0 пунктээр буурчээ. Хүйсийн хувьд эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн аль алиных нь ажиллах хүчний оролцоо хөдөөд аймгийн төвийнхөөс өндөр байна. Ялангуяа, хөдөөгийн эрэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо 67.4 хувь байгаа нь аймгийн төвийнхөөс 12.4 пунктээр илүү юм. Увс аймгийн 15, түүнээс дээш насны хүмүүсийн ажиллах хүчний оролцоо улсын дунджаас 1.7 пунктээр бага, хүйсээр авч үзвэл эрэгтэйчүүдийнх 2.4, эмэгтэйчүүдийнх 1.4 пунктээр доогуур байна. Аймгийн дунджаар арван тав, түүнээс дээш насны хүн амын 55.5 хувь нь ажил эрхэлж байхад уг үзүүлэлт хотод 46.5, хөдөөд 60.9 хувь байна. Хөдөөгийн хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь 61.8 болж өмнөх тооллогоос 0.9 пунктээр буурч байгаа боловч ажил эрхэлдэг хүн амын эзлэх хувь өндөр байна. Хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт хотынхоос 13.4 пунктээр, эрэгтэйчүүдийнх 15.0 пунктээр илүү байна. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2020 тооллогын дүнгээр 4.2 хувь болж, өмнөх тооллогын үеийнхээс 10.1 пунктээр буурчээ. Энэ нь улсын дунджаас 5.7 пунктээр доогуур байна. Ажилгүйдлийн түвшин хотод 7.7 байгаа бол хөдөөд 2.5 байна. Энэ нь нэг талаас төв, суурин бараадсан шилжих хөдөлгөөн их байгаа, нөгөө талаас тэд хотод шилжин ирээд ажлын байр олох боломж муу байдагтай холбоотой.
Дэлгэрэнгүй

9-р сарын дөрөв дэх долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 24. 07 цаг 05 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 9-р сарын дөрөв дэх долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 8000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 5.9 хувиар, өмнөх сарын дундаж үнээс 14.7 хувиар тус тус буурсан байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 8500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж өмнөх сарын дундаж үнээс 6.7 хувиар буурсан байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 7000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 12 хувиар, өмнөх сарын дундаж үнээс 16.7 хувиар тус тус өссөн байна. Элсэн чихэр дунджаар 2333 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнээс 6.7 хувиар буурсан байна. Цагаан будаа дунджаар 2666 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнээс 6.6 хувиар, өмнөх сарын дундаж үнээс 9.2 хувиар тус тус өссөн байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж болон, өмнөх сарын дундаж үнээс 20 хувиар өссөн байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1300 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 8.3 их байна. А 80 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж , өмнөх сарын дундаж үнээс 1.2 хувиар буурсан байна. А92 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 0.1 хувиар өссөн байна. Дизелийн түлшний дундаж үнэ өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 1.5 хувиар буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Сумдын нийгмийн зарим үзүүлэлтээр бэлтгэсэн инфографик

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 24. 02 цаг 22 минут
Сумдын нийгмийн зарим үзүүлэлтээр бэлтгэсэн инфографик-Улаангом, Зүүнговь, Малчин, Завхан, Улаангом сумын 6,9-р баг. Бусад сумын мэдээллийг энэ сайтын "АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД" цэсний "Сумдын нийгэм эдийн засгийн танилцуулга" дэд цэснээс үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй

9-р сарын гурав дахь долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 17. 02 цаг 16 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 9-р сарын гурав дахь долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 8500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж өмнөх сарын дундаж үнээс 9.3 хувиар буурсан байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 8500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж өмнөх сарын дундаж үнээс 6.8 хувиар буурсан байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 6000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 4.0 хувиар буурсан байна. Элсэн чихэр дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд байна. Цагаан будаа дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж өмнөх сарын дундаж үнээс 2.4 хувиар өссөн байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 20 хувиар өссөн байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1300 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 8.3 хувиар өссөн байна. А 80 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ , өмнөх сарын дундаж үнээс 1.2 хувиар буурсан байна. А92 бензиний дундаж үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 0.1 хувиар өссөн байна. Дизелийн түлшний дундаж үнэ өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ, өмнөх сарын дундаж үнээс 1.5 хувиар буурсан байна. Хар болон цагаан ноолуурыг 50000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

ХАОСТ-ын аймгийн үр дүнгээс

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 16. 07 цаг 32 минут
БҮЛЭГ 9. ГАР УТАС, ИНТЕРНЭТ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО Манай аймгийн 6, түүнээс дээш насны хүн амын 80.6 хувь нь гар утас хэрэглэж байна. Тэдний 48.9 хувь эрэгтэй, 51.1 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Гар утас хэрэглэгчийн 38.2 хувь нь хот, суурин газарт, үлдсэн хувь нь сум, хөдөө амьдарч байна. Зургаа, түүнээс дээш насны хүн амын 46.4 хувь нь интернет хэрэглэж байна. Интернет хэрэглэгчийн 57.8 хувь нь хот суурин газарт , 39.4 хувь нь хөдөөд амьдарч байна. Интернет хэрэглэгчийн 52.0 хувь нь эмэгтэйчүүд, 48.0 нь хувь нь эрэгтэйчүүд юм. Интернэт хэрэглэдэг хүн амын 43.4 хувь нь байнга, 56.6 хувь нь шаардлагатай үед хэрэглэдэг байна. Сумын түвшинд авч үзвэл гар утас, интернет хэрэглэгчийн тоогоор Улаангом, Өндөрхангай сумдууд аймгийн хэмжээнд тэргүүлж байгаа бол Өмнөговь, Сагил, Тэс зэрэг сумдууд хамгийн бага хэрэглэгчтэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны эхний 8 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 11. 14 цаг 41 минут
Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 863 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 152 (21.4 %) хүнээр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд 450 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 52.1 хувийг эзэлж байна. 2020 оны 8 сард бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй эрж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 3 жилийн дунджаас 112 (14.9 %) ажилгүйчүүдээр өссөн байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 2.2 % нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого энэ оны эхний 8 сард 14439.3 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 3861.9 (36.5%) сая төгрөгөөр, сангийн зарлага 42877.9 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 10407.1 (32.1%) сая төгрөгөөр тус тус өслөө. Нийгмийн халамжийн сангаас энэ оны эхний 8 сард 33.2 мянган хүнд 9339.8 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 136.3 (1.5%) сая төгрөгөөр өсч, тэтгэвэр тэтгэмж авагчид 232 (0.7%) хүнээр буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны эхний 8 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 11. 09 цаг 19 минут
Аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 8 сард 1361 эх амаржиж, 1364 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 281 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 116 (9.3%) – аар , төрсөн хүүхэд 106 (8.4%) –аар тус тус өсч, нас баралт 23 (7.6%)-аар тус тус буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 16.4, нас баралт 3.4, цэвэр өсөлт 13.0 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох төрөлт 1.3, цэвэр өсөлт 1.5 пунктээр өсч, нас баралт 0.3 пунктээр буурчээ.Улсын төвлөрсөн төсвийн шилжүүлэг, дэмжлэгийг оруулан тооцсоноор энэ оны эхний 8 сард аймгийн төсөвт 27.1 тэрбум төгрөг оруулахаас 27.5 тэрбум төгрөгийн орлого орж төлөвлөгөөг 0.4 (1.4%) тэрбум төгрөгөөр давуулан биелүүллээ. Улсын төвлөрсөн төсвийн шилжүүлэг, дэмжлэгийг оруулалгүйгээр аймаг өөрөө 10.1 тэрбум төгрөгийн орлого бүрдүүлэхээс 10.6 тэрбум төгрөгийн орлогыг бүрдүүлж төлөвлөгөөг 0.5 (4.7%) тэрбум төгрөгөөр давуулан биелүүллээ. Үүнээс улсын төвлөрсөн төсөвт 3591.1 сая төгрөгийг татвар, орлогын хэлбэрээр төвлөрүүлэхээс 3681.9 сая төгрөгийг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 90.8 (2.5%) сая, аймгийн төсөвт өөрийн орлогоор 6521.9 сая төгрөгийг төвлөрүүлэхээс 6901.9 сая төгрөгийг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 380 (5.8%) сая төгрөгөөр давуулан биелүүллээ. Ноднингийн мөн үетэй харьцуулахад аймгийн төвлөрүүлсэн нийт орлого 306.8 (2.8%) сая төгрөгөөр, улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого 1086.2 (22.8%) сая төгрөгөөр буурч, аймгийн төсөвт төвлөрүүлсэн орлого 779.4 (12.7%) сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 11-р сарын 18-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1500

  Хонины мах, кг

8000

  Үхрийн мах, кг 8000
  Ямааны ястай мах, кг 6500
  Элсэн чихэр, кг

2333

  Цагаан будаа, кг 2600
  Шингэн сүү, л 1500
  Бензин, А-80 1503
  Бензин, А-92 1596
  Дизелийн түлш 1950
  Ноолуур 50000